skip to Main Content

PÄÄSTÖLASKURIN TAUSTAT

Excel-pohjainen päästölaskuri perustuu Greenhouse Gas Protocollan mukaiseen päästöjen jaotteluun. Yrityksen päästöt jaotellaan seuraavaan kolmeen luokkaan:

 1. Yrityksen omat päästölähteet (suorat päästöt)
 2. Ostoenergian päästöt (energianhankinnan epäsuorat päästöt)
 3. Yrityksen arvoketjusta aiheutuvat päästöt (muut epäsuorat päästöt)

Laskurissa on kullakin välilehdellä ohjeet tietojen syöttämisestä ja jokainen täytettävä solu neuvoo käyttäjää tietojen täyttämisessä.

 1. Yhteenveto: Ensimmäiselle välilehdelle tulee tietojen antamisen jälkeen yhteenvetokuvaaja, jossa eri päästölähteistä syntyvien päästöjen suuruutta voi vertailla sekä laskee päästöjen kokonaismäärän.
 2. Omat päästölähteet: Toisella välilehdellä annetaan tiedot yrityksen omista päästölähteistä:
  • Yrityksen omaan energiantuotantoon käyttämät polttoaineet
  • Yrityksen omistuksessa olevien ajoneuvojen käyttämät polttoaineet
  • Muut kuin polttoaineiden poltosta aiheutuvat suorat kasvihuonekaasupäästöt
 3. Ostoenergian päästöt: Kolmannella välilehdellä annetaan tiedot yrityksen ostoenergiasta:
  • Yrityksen omaan käyttöön ostama energia
 4. Arvoketjun päästöt: Neljännellä välilehdellä annetaan tiedot yrityksen arvoketjun aikaisista päästöistä. Tähän on valittu pk-yritysten haastatteluissa esiin nousseita tärkeimpiä arvoketjun päästölähteitä:
  • Ostetut raaka-aineet, tuotteet ja palvelut
  • Leasing-ajoneuvojen käyttämät polttoaineet
  • Raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukset (ostetut kuljetuspalvelut)
  • Henkilökunnan työmatkat autolla
  • Henkilökunnan liikematkustaminen
  • Yrityksen valmistamien tuotteiden ja palvelujen käyttö

Oman energiantuotannon, omien ajoneuvojen ja ostoenergian päästöt voi myös laskea syöttämällä kulutetut energiamäärät Päästölaskuri-välilehdellä oleviin kenttiin.

Päästölaskurissa käytetyt päästökertoimet

Laskurissa on käytetty Suomen olosuhteisiin soveltuvia, mahdollisimman ajantasaisia ja luotettavien tahojen julkaisemia päästökertoimia. Kaikki päästökertoimet koskevat vain CO2-päästöjä. Esimerkiksi LIPASTO-tietokannassa olisi päästökertoimet myös muille liikenteen kasvihuonekaasupäästöille, mutta koska kertoimia ei ole käytettävissä kaikille päästölähteille, muut kasvihuonekaasupäästöt on jätetty huomiotta (niiden osuus on pieni suhteessa hiilidioksidipäästöihin, joten tämän yksinkertaistuksen vaikutus laskennan lopputuloksiin jää kohtuullisen pieneksi).

Yrityksen omaan energiantuotantoon käyttämät polttoaineet

Ajoneuvojen käyttämät polttoaineet (yrityksen omistamat, leasing ja henkilökunnan käytössä olevat)

Suorat kasvihuonekaasupäästöt, lämmitysvaikutus

Yrityksen omaan käyttöön ostama energia

Raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukset, ostetut kuljetuspalvelut

Henkilökunnan liikematkustaminen

 1. Polttoaineiden CO2-oletuspäästökertoimet, teholliset lämpökertoimet ja oletustiheydet: Tilastokeskuksen Polttoaineluokitus 2018.
 2. Polttoaineiden CO2-oletuspäästökertoimet, teholliset lämpökertoimet ja oletustiheydet: Tilastokeskuksen Polttoaineluokitus 2018. Sähköautojen päästöt sisältyvät ostoenergian päästöihin.
 3. Eri kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutukset (GWP, Global Warming Potential): Greenhouse Gas Protocol: Global Warming Potential Values.
 4. Sähkön päästökerroin (Keskiarvo, verkosta ostettu): Energiaviraston julkaiseman jäännösjakauman 2017 mukaisen sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt. Muiden sähköntuotantomuotojen päästökertoimet on laskettu Tilastokeskuksen Polttoaineluokituksen 2018 mukaisilla päästökertoimilla. Kivihiililauhteen hyötysuhteeksi on oletettu 40 %, öljylauhteen 30 %, maakaasu-CHP:n 90 % ja kiinteitä polttoaineita käyttävien CHP-laitosten hyötysuhteeksi 88 %. Yhteistuotannon päästöt on allokoitu sähkölle ja lämmölle käyttäen energiamenetelmää.
 5. Kaukolämmön ja teollisuushöyryn päästökerroin (Keskiarvo, verkosta ostettu): Tilastokeskuksen Energiatilastot: taulukko 12.3.2. Ominaishiilidioksidipäästöt, kaukolämmöntuotanto ja teollisuushöyryntuotanto (2016). Muiden lämmöntuotantomuotojen päästökertoimet on laskettu Tilastokeskuksen Polttoaineluokituksen 2018 mukaisilla päästökertoimilla. Öljyllä ja maakaasulla tuotetun lämmön hyötysuhteeksi on oletettu 90 % ja kiinteitä polttoaineita käyttävien CHP-laitosten hyötysuhteeksi 88 %. Yhteistuotannon päästöt on allokoitu sähkölle ja lämmölle käyttäen energiamenetelmää.
 6. Kaukojäähdytyksen päästökerroin (Oletusarvo): Helenin myymän energian hiilidioksidin ominaispäästöt vuonna 2017: Jäähdytys.
 7. Kuljetuspalvelujen päästökertoimet: VTT:n LIPASTO-tietokanta. Pakettiautojen ja jakelukuorma-autojen päästökertoimet jakeluajolle ja raskaampien ajoneuvojen päästökertoimet maantieajolle (2016).
 8. Junien, metrojen ja raitiovaunujen on oletettu olevan sähkökäyttöisiä. Matkustajajunien päästökerroin: VTT:n LIPASTO-tietokanta (2016).
 9. Bussien päästökertoimet keskimäärin: VTT:n LIPASTO-tietokanta (2016).
 10. Taksin päästökerroin: VTT:n LIPASTO-tietokanta. Taksin on oletettu olevan dieselkäyttöinen ja taajama-ajossa (katuajo) keskimääräisen matkustajamäärän 1.3 (2016). Taksinkuljettajalle ei ole allokoitu päästöjä.
 11. Lentojen päästökertoimet: ICAO. Pohjoismaisen lennon päästökertoimena on käytetty lennon Helsinki-Tukholma-Helsinki päästöä. Euroopan lennon päästökertoimena on käytetty lennon Helsinki-Geneve-Helsinki päästöä. Mannertenvälisen lennon päästökertoimena on käytetty lennon Helsinki-New York-Helsinki päästöä.
Clonet_logo
Back To Top